Buku

Islam Indonesia Menatap Masa Depan

Selama ketegangan antara wawasan Islam yang universalistik dan wawasan kebangsaan yang partikularistik belum teruraikan secara tuntas, persoalan tentang peranan Islam dalam sebuah bangsa ...
Artikel

Syarat Seorang Pemimpin

Tasarrufal-imam ala al-ra’iyah manuthun bi al-mashlahah Kebijakanyang diambil seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan ummat yangdipimpinnya. ~ Kaidah Ushul Fiqh. Pemimpin padadasarnya adalah ...
Jurnal

Kepemimpinan Umat Dalam Peta

Mukkadimah, Persoalan Makna, Bukan Bentuk Jurnal Pesantren Edisi 1, Vol. III, tahun 1986 : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Oleh: Nurcholish Madjid ...

Posts navigation